NAZWA SPRAWY: SKŁADANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 1 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -

Naczelnik Wydziału - 75 77 59 900 wew. 0125

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75 77 59 900 wew. 0133, wew. 0134, wew.  0135
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk do pobrania

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec ( od 01.05.2022r.  kasa czynna- poniedziałek-piątek w godz. 8:00 do 12:00 bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • Właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 •  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  •  właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r. poz. 2651 t.j.)
 • Uchwała Nr 454/2022 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - obowiązuje 01.01.2023 r.
 • Uchwała nr 381/2022 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - obowiązuje od 01.04.2022r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142  z późn. zm.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można rónież składać przez platformę EPUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-ze-skladowaniem-i-gospodarka-odpadami/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego. W przypadku braku/ zagubienia indywidualnego numeru rachunku bankowego proszę się kontaktować z Wydziałem Podatków i Opłat pod nr tel. 75 77 59 900 wew. 0133, wew. 0134, wew. 0135.

 

Opłata przez Gminny Portal Podatkowy

Usługa e-podatki umożliwiająca całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych.
Użytkownik posiadający nieruchomości opodatkowane podatkiem od nieruchomości w Gminie Miejskiej Zgorzelec, może przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat za pośrednictwem Internetu. Przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Korzyści:

bezpośredni dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o należnościach i terminach
oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej
prosty sposób aktywacji konta – wystarczy Profil Zaufany (pz.gov.pl)

Zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem portalu podatkowego pod adresem: podatki.zgorzelec.eu

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.01.2023 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.01.2023 13:37

Rejestr zmian dokumentu

17.01.2023 13:37 Edycja dokumentu (Magdalena Truchan)
17.01.2023 13:36 Dodano załącznik "Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - wersja edytowalna - deklaracja —
klauzula (edytowalna).pdf"

(Magdalena Truchan)
17.01.2023 13:34 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - wersja edytowalna -
deklaracja207_2020_EDYTOWALNA.pdf

(Magdalena Truchan)
17.01.2023 13:34 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - deklaracja207.2020.pdf

(Magdalena Truchan)
12.01.2023 09:16 Edycja dokumentu (Jolanta Wąsiel)
12.01.2023 09:12 Edycja dokumentu (Jolanta Wąsiel)
12.01.2023 09:04 Edycja dokumentu (Jolanta Wąsiel)
12.01.2023 09:04 Dodano załącznik "Uchwała Nr 454/2022 z dnia 25.10.2022
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty - Uchwała Nr 454 z 2022.pdf"

(Jolanta Wąsiel)
25.04.2022 14:11 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
25.04.2022 13:55 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
28.02.2022 08:18 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
26.02.2022 13:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
25.02.2022 08:26 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
24.02.2022 10:50 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
22.12.2021 09:36 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
21.12.2021 12:00 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
14.09.2021 16:10 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.12.2020 11:43 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.11.2020 08:54 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
10.11.2020 09:34 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
10.11.2020 09:34 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - wersja edytowalna -
deklaracja207_2020_EDYTOWALNA.pdf"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
10.11.2020 09:33 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - wersja edytowalna -
deklaracja207_2020-WERSJA EDYTOWALNA.pdf

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.10.2020 09:27 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.10.2020 09:27 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - wersja edytowalna -
deklaracja207_2020-WERSJA EDYTOWALNA.pdf"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.10.2020 09:26 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami-edytowalna - deklaracja2072020.pdf

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2020 10:42 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2020 10:41 Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja2072020.pdf" na
"deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami-edytowalna"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2020 10:41 Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami-edytowalna" na
"deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2020 10:40 Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami" na "deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami-edytowalna"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2020 10:38 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2020 10:38 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami - deklaracja207.2020.pdf"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
22.10.2020 07:59 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
22.10.2020 07:51 Dodano załącznik "deklaracja2072020.pdf -
deklaracja2072020.pdf"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
13.10.2020 10:08 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
13.10.2020 10:08 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja 2019.pdf

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
25.09.2020 12:13 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
25.09.2020 12:13 Usunięto załącznik Opłata za gospodarowanie odpadami,
informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf - Opłata za
gospodarowanie odpadami, informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.pdf

(Janina Kuziora)
12.07.2019 11:30 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
12.07.2019 11:30 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
12.07.2019 11:30 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
22.03.2019 08:55 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:55 Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami,
informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf"

(Janina Kuziora)
05.02.2019 10:26 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
31.01.2019 13:48 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:05 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.01.2019 07:35 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
29.01.2019 15:22 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
28.01.2019 11:34 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
28.01.2019 11:34 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
17.01.2019 09:11 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
14.09.2017 08:18 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
28.07.2016 14:33 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
28.07.2016 14:30 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
28.07.2016 14:30 Usunięto załącznik deklaracja
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.07.2016 07:49 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.07.2016 07:49 Dodano załącznik "deklaracja"
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
27.07.2016 07:49 Usunięto załącznik deklaracja.pdf
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2015 09:27 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
02.09.2015 11:38 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.03.2015 12:27 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.03.2015 12:26 Dodano załącznik "deklaracja.pdf"
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.03.2015 12:25 Usunięto załącznik deklaracja
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
05.03.2015 10:50 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
05.03.2015 10:46 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
05.03.2015 10:45 Dodano załącznik "deklaracja"
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
05.03.2015 10:44 Usunięto załącznik deklaracja
(old_Arkadiusz old_Czuchaj)
14.07.2014 11:32 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
04.03.2014 16:14 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
10.02.2014 10:55 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
07.02.2014 09:27 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
07.02.2014 08:33 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
07.02.2014 08:32 Dodano załącznik "deklaracja" (Iwona Stachura)
07.02.2014 08:29 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
07.02.2014 08:18 Utworzenie dokumentu. (Iwona Stachura)