Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec reprezentowany przez Burmistrza Miasta Zgorzelec, z siedzibą przy ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 59 900.
 2. W Urzędzie Miasta Zgorzelec wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 75 77 59 900 wew. 0192 lub pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
 3. Do zakresu działania Urzędu Miasta  należy wykonywanie określonych ustawami:
  • zadań związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty;
  • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
  • zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej Zgorzelec
  oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.
  Wobec czego, Urząd Miasta Zgorzelec gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane    z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery społecznej   i socjalnej – ZUS, PFRON). Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. Dane przetwarzane w systemach informatycznych mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach     o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po określonym terminie lub mogą być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Zgorzelec Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Miasto Zgorzelec;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Urząd Miasta Zgorzelec przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; z wnioskiem o wycofanie zgody  na przetwarzanie danych należy  zwrócić  się do właściwego wydziału lub inspektora ochrony danych.
  •  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Miasta Zgorzelec posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.  22 531 03 00.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  podlegać profilowaniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzule informacyjne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.05.2018 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2022 11:39

Rejestr zmian dokumentu

05.10.2022 11:39 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
12.05.2022 10:20 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.03.2022 13:23 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.03.2022 13:23 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna, umowy cywilno
prawne - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
21.03.2022 13:21 Usunięto załącznik Klauzula Informacyjna, umowy cywilno
prawne - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf

(Janina Kuziora)
16.03.2022 11:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
16.03.2022 11:36 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna, skargi i wnioski
- Klauzula informacyjna, skargi i wnioski.pdf"

(Janina Kuziora)
16.03.2022 11:36 Dodano załącznik "Klauzula Informacyjna, umowy cywilno
prawne - Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
16.03.2022 10:44 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
16.03.2022 10:42 Usunięto załącznik Klauzula skargi i wnioski.pdf -
Klauzula skargi i wnioski.pdf

(Janina Kuziora)
16.03.2022 10:42 Usunięto załącznik Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf

(Janina Kuziora)
08.03.2022 11:34 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
24.02.2022 12:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.10.2021 13:47 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
12.10.2021 13:46 Usunięto załącznik Klauzula Informacja publiczna.pdf -
Klauzula Informacja publiczna.pdf

(Janina Kuziora)
11.03.2021 09:53 Dodano załącznik "Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf
- Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
11.03.2021 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
11.03.2021 09:53 Usunięto załącznik Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf

(Janina Kuziora)
24.09.2020 08:28 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
24.09.2020 08:28 Usunięto załącznik Stypendia dla uczniów.pdf - Stypendia
dla uczniów.pdf

(Janina Kuziora)
24.09.2020 08:26 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
24.09.2020 08:26 Usunięto załącznik Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf
- Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf

(Janina Kuziora)
03.09.2020 14:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
03.09.2020 14:24 Dodano załącznik "Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf
- Klauzula dla umów cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
03.09.2020 14:24 Usunięto załącznik Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf - Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf

(Janina Kuziora)
13.08.2020 09:21 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.08.2020 09:21 Dodano załącznik "Stypendia dla uczniów.pdf - Stypendia
dla uczniów.pdf"

(Janina Kuziora)
13.08.2020 09:21 Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf -
Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf"

(Janina Kuziora)
13.08.2020 09:20 Usunięto załącznik Stypendia dla uczniów.pdf - Stypendia
dla uczniów.pdf

(Janina Kuziora)
13.08.2020 09:20 Usunięto załącznik Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf
- Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf

(Janina Kuziora)
13.08.2020 09:20 Usunięto załącznik Klauzule ustawa o samorzadzie
gminnym.pdf - Klauzule ustawa o samorzadzie gminnym.pdf

(Janina Kuziora)
13.08.2020 08:36 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.08.2020 08:36 Dodano załącznik "Klauzula Informacja publiczna.pdf -
Klauzula Informacja publiczna.pdf"

(Janina Kuziora)
13.08.2020 08:35 Usunięto załącznik Klauzula Informacja publiczna.pdf -
Klauzula Informacja publiczna.pdf

(Janina Kuziora)
04.03.2020 14:32 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
04.03.2020 14:32 Dodano załącznik "Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
04.03.2020 14:32 Usunięto załącznik Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf

(Janina Kuziora)
26.09.2019 08:02 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
26.09.2019 08:02 Dodano załącznik "Klauzula skargi i wnioski.pdf"
(Janina Kuziora)
26.09.2019 08:01 Usunięto załącznik Klauzula skargi i wnioski.pdf
(Janina Kuziora)
26.03.2019 08:29 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
26.03.2019 08:29 Usunięto załącznik Urząd stanu cywilnego, klauzula
informacyjna.pdf

(Janina Kuziora)
25.03.2019 11:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
25.03.2019 11:37 Usunięto załącznik klauzula petycje.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:49 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:49 Usunięto załącznik Prawo zamówień publicznych.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:45 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:35 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:34 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:34 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:28 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o
WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna,
renta planistyczna.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:25 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:25 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7 - numeracja
nieruchomości.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:18 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:18 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 12:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 12:06 Usunięto załącznik Klauzula - nabóry w Urzędzie Miasta
Zgorzelec.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 11:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 11:25 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 11:10 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 11:10 Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z
ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 1.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:57 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:56 Usunięto załącznik przetwarzanie danych w związku z
ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 2.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:56 Usunięto załącznik Klauzula - pożytek publiczny.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:42 Usunięto załącznik klauzula ewidencja odznaczonych.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:39 Usunięto załącznik Klauzula medale.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:20 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:19 Usunięto załącznik Wpis do ewidencji działności
gospodarczej.pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:19 Usunięto załącznik Podatki i opłaty lokalne.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:19 Usunięto załącznik Strefa płatnego parkowania.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 10:00 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 10:00 Usunięto załącznik Powszechny obowiązek obrony.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 09:30 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:29 Usunięto załącznik Klauzula kształ. młodocianych.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 09:27 Usunięto załącznik Klauzula dowóz ucznia
niepełnospr..pdf

(Janina Kuziora)
22.03.2019 09:25 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 09:25 Usunięto załącznik Transport drogowy.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 09:25 Usunięto załącznik Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 08:47 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:46 Usunięto załącznik Działalność gospodarcza.pdf
(Janina Kuziora)
22.03.2019 08:46 Usunięto załącznik Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf
(Janina Kuziora)
21.03.2019 15:15 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.03.2019 15:15 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o
dowodach osobistych

(Janina Kuziora)
21.03.2019 15:15 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o
ewidencji ludności

(Janina Kuziora)
19.03.2019 13:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
19.03.2019 13:37 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzule ustawa o samorzadzie
gminnym.pdf"

(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula skargi i wnioski.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "klauzula petycje.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula medale.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula Informacja publiczna.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "klauzula ewidencja odznaczonych.pdf"
(Janina Kuziora)
31.12.2018 11:13 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7 - numeracja
nieruchomości.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ
i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta
planistyczna.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf"
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Dodano załącznik "Klauzula - nabóry w Urzędzie Miasta
Zgorzelec.pdf"

(Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Usunięto załącznik nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Transport drogowy.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Strefa płatnego parkowania.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Działalność gospodarcza.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:06 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
08.10.2018 13:50 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:15 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:15 Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf"
(Janina Kuziora)
08.10.2018 11:14 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:14 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:05 Dodano załącznik "Klauzula - pożytek publiczny.pdf"
(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Dodano załącznik "przetwarzanie danych w związku z
ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 2.pdf"

(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Dodano załącznik "przetwarzanie danych w związku z
ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 1.pdf"

(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:41 Usunięto załącznik gospodarka nieruchomościami
(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:41 Usunięto załącznik gospodarka nieruchomościami
(Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Dodano załącznik "Urząd stanu cywilnego, klauzula
informacyjna.pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o
aktuach stanu cywilnego i zmianie imienia i nazwiska

(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Dodano załącznik "Wpis do ewidencji działności
gospodarczej.pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Klauzula dowóz ucznia
niepełnospr..pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Klauzula kształ. młodocianych.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Stypendia dla uczniów.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:24 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:24 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:17 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:16 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:12 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:12 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:04 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:04 Dodano załącznik "Prawo zamówień publicznych.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:03 Usunięto załącznik prawo zamówień publicznych klauzula
informacyjna

(Janina Kuziora)
28.09.2018 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 09:52 Dodano załącznik "Powszechny obowiązek obrony.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 09:52 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z
(Janina Kuziora)
28.09.2018 08:54 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:54 Dodano załącznik "Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 08:50Dokument został odzyskany. (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:50Dokument usunięto. (Janina Kuziora)
03.09.2018 12:07 Aktualizacja danych związanych z Inspektorem Danych
Osobowych

(Bartłomiej Mitura)
29.06.2018 12:11 Zmieniono tytuł załącznika z "powszechny obowiazek obrony
RP.pdf" na "przetwarzanie w związku z"

(Grzegorz Skrzypczyk)
29.06.2018 12:10 Dodano załącznik "powszechny obowiazek obrony RP.pdf"
(Grzegorz Skrzypczyk)
29.06.2018 12:07 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:34 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:17 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o
WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna,
renta planistyczna.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7- numeracja
porządkowa nieruchomości.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7- numeracja
porządkowa nieruchomości.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ
i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta
planistyczna.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:40 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:33 Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami"
(Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:33 Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami"
(Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:31 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec"
(Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:12 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:12 Dodano załącznik "prawo zamówień publicznych klauzula
informacyjna"

(Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:53 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:47 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:02 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Skrzypczyk)